Statut Fundacji

Statut Fundacji im. Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu


Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jadwigę Musiałkiewicz, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 9.08.2013r., rep. A nr 2337/2013, sporządzonym przez notariusza
w Jaworznie Piotra Wojdyło, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Oświęcim.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji
§ 5.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1) dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
2) kobiet samotnie wychowujących dzieci.
§ 6.
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
3) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
7) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organi-zacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci
i młodzieży;
2) organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
3) finansowanie kosztów leczenia dzieci;
4) pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmują-cych się leczeniem dzieci;
5) dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek;
6) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin;
7) fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
8) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
9) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
10) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego
i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci;
11) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
12) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.
 
§ 8.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundację może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji
§ 9.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 PLN przyznany
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę nie niższą niż 1.000 PLN.
§ 10.
 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
§ 11.
 
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą
w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 
§ 12.
1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji
§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§ 14.
1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego również Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 
§ 15.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 
§ 16.
W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
 
§ 17.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 
§ 18.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, z wyjątkiem, gdy członkiem Zarządu jest Fundator.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje Fundator.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
§ 19.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących
w nim członków Zarządu.

VII. Działalność gospodarcza
§ 20.
 
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 
§ 21.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
2) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
(PKD 46.19.Z),
4) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
5) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.19.Z),
8) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
9) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
10) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
11) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

VIII. Zmiana Statutu
§ 22.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

IX. Zmiana celu Fundacji
§ 23.
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.


X. Połączenie Fundacji
 
§ 24.
 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 25 jest Zarząd.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 25.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

XI. Likwidacja Fundacji
§ 26.
 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 27.
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

XII. Postanowienia końcowe
§ 28.
Zarząd Fundacji składa Fundatorowi coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
 
§ 29.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
load  

Prezentujemy prace, uczestników warsztatów "Karuzela Sztuki"

Prezentujemy prace, uczestników warsztatów "Karuzela Sztuki"

Jest nam bardzo miło zaprezentować prace naszych młodych artystów:) Dzieci wspaniale pracują, a ich fantazja i zaangażowanie są godne podziwu:)  Więcej

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty plastyczne

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty plastyczne

Warsztaty rozpoczynają się już 11 lutego 2015r.
Zapraszamy do zapoznania się plakatem informacyjnym oraz do udziału w warsztatach

Więcej

Kontakt

zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies